PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły od września 2009 r. uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu:
„PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”

Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji:

  • językową,
  • logiczno-matematyczną,
  • muzyczną,
  • przestrzenną,
  • interpersonalną,
  • intrapersonalną,
  • ruchową,
  • przyrodniczą.

Program jest szansą dla uczniów klas pierwszych, którzy od początku edukacji jeszcze intensywniej będą mogli rozwijać się zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.

W sali lekcyjnej zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych.

W naszej szkole projekt ten w I etapie realizowała pani Anna Krajewska z klasą II.

Od stycznia 2010 r. projekt realizowała pani Dorota Wójciak z klasą I.

Etap III od 2 listopada 2010 roku realizuje pani Anna Józala z kl. I

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie.