PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

„POZNAJĘ, SZANUJĘ, CHRONIĘ – JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY”

Program edukacji ekologicznej realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wydrzynie, dofinansowany w wysokości 19.642zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie to było realizowane przez dzieci ze szkół i oddziałów przedszkolnych Gminy Czarnożyły.

Dzięki realizacji programu zakupiono do szkoły tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, 7 radiomagnetofonów i aparat fotograficzny (50% kosztów tego zakupu tj. 7.550 zł to udział własny ze środków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wydrzynie). Szkoła wzbogaciła swój warsztat pracy o  wiele pomocy dydaktycznych, m.in. albumy, atlasy i tablice edukacyjne. Zakupiono także wiele nagród dla dzieci, które brały udział w konkursach.

Głównym celem projektu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski, rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i zrozumienie konieczności ich przestrzegania.

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane wycieczki, których celem było poznanie bioróżnorodności lasów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz zaznajomienie z formami ochrony przyrody. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, na leśnej ścieżce edukacyjnej w Mierzycach, w oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach oraz w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dzięki tym wycieczkom uczniowie poznali obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, poznali zasady zachowania w rezerwatach przyrodniczych. Uczniowie poszerzyli wiedzę zdobytą na lekcjach przyrody oraz poznali rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.

Odbyły się różnego rodzaju warsztaty, nie tylko w pracowniach szkolnych, ale również w terenie podczas wycieczek, spotkań z leśnikami i przewodnikami. Innymi formami propagującymi zachowania proekologiczne, były konkursy zbierania surowców wtórnych, fotograficzny i wiedzy ekologicznej.

Poprzez realizację projektu uczniowie dostrzegli zależności między środowiskiem a człowiekiem, który jest częścią przyrody oraz zrozumieli potrzebę jej ochrony przed niszczycielską działalnością ludzi, w celu zachowania jej dla ludzi.