PROGRAM „PRZYRODA NIEOŻYWIONA – ODKRYWAMY, BADAMY, CHRONIMY”

Po raz kolejny podejmujemy realizację programu ekologicznego, ponieważ zależy nam na podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i lokalnego społeczeństwa. Dzięki programowi wszystkie dzieci mają szansę na wykazanie się umiejętnościami, wiedzą z dziedziny ochrony środowiska, a tym samym również wzmacniają poczucie własnej wartości. Dodatkową korzyścią dla wielu dzieci jest możliwość wyjazdu poza swoją miejscowość i zwiedzanie Polski. Poprzez realizację zadania uczniowie będą mieć możliwość poznania, badania przyrody i jej ochrony przed negatywną ingerencją człowieka, dostrzegą zależności między przyrodą nieożywioną a człowiekiem, który jest częścią przyrody. Poznają znaczenie wody, powietrza, gleby i słońca, zrozumieją że człowiek odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu równowagi w środowisku i może ją zaburzyć przez ekspansywne, nieprzemyślane działania. Uczniowie potrafią uzasadnić konieczność poszukiwania i stosowania alternatywnych źródeł energii w celu zahamowania postępującego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zapobiegania jego dalszej degradacji.

Poprzez realizację zadania szkoła promuje proekologiczne zachowania wśród uczniów i społeczności lokalnej. Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zadaniach programu. Środowisko lokalne będzie informowane o działaniach ekologicznych prowadzonych w szkole poprzez szkolną i gminną stronę internetową, czasopismo „Radar”, lokalne media, happening, festyn środowiskowy i wystawy prac.