Program edukacji ekologicznej „PRZYRODA – MÓJ PRZYJACIEL”

Zadanie: „Przyroda – mój przyjaciel” – to program ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głównym celem projektu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski, rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i zrozumienie konieczności ich przestrzegania. Jest to szczególnie istotne w warunkach, gdzie dziecko od najmłodszych lat z jednej strony narażone jest na oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska, z drugiej strony jest świadkiem i obserwatorem zmian jakie w tym środowisku zachodzą.
W warunkach stałego rozwoju i uprzemysłowienia wszystkich krajów na kształceniu i oświacie spoczywa obowiązek edukacji ekologicznej społeczeństwa, spowodowaniu wzrostu ich świadomości, troski, odpowiedzialności za środowisko, jego ochronie oraz aktach przyczyniających się do tego, co zostało zdegradowane przez innych.

Uczniowie poszerzą wiedzę zdobytą podczas wycieczek, na lekcjach przyrody oraz poznają rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwowanie najbliższego otoczenia i zjawisk w nim zachodzących podczas zajęć organizowanych w różnych środowiskach przyrodniczych i społecznych, wypowiadanie spostrzeżeń, formułowanie prostych wniosków i uogólnień, przeprowadzanie doświadczeń, odkrywanie.