Program edukacji ekologicznej

logo „O CZYM MARZY LAS?” 

             

           Zadanie: „O czym marzy las?” – to program    ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie, oddziałów przedszkolnych w Stawie i Wydrzynie, reprezentantów szkół Gminy Czarnożyły oraz społeczności lokalnej. 

         W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane wycieczki, których celem będzie poznanie bioróżnorodności lasów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz zaznajomienie z formami ochrony przyrody. Młodzież będzie uczestniczyła w ciekawych zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, w Przedborskim Parku Krajobrazowym, w parku w Krasiejowie i w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Dzięki tym wycieczkom uczniowie pogłębią wiedzę na temat roślin i zwierząt, różnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych.

             Uczniowie poszerzą wiedzę zdobytą na lekcjach przyrody i podczas warsztatów  oraz poznają rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwowanie najbliższego otoczenia i zjawisk w nim zachodzących podczas zajęć organizowanych w różnych środowiskach przyrodniczych i społecznych.

              Dzięki realizacji tego programu wzrośnie świadomość ekologiczna uczniów, rozwiną się aktywne postawy wobec przyrody i jej ochrony, uczniowie uświadomią sobie fakt, że wszyscy jesteśmy cząstką przyrody, aby żyć musimy nauczyć się współdziałać z wszystkimi jej elementami.