Program edukacji ekologicznej

POZNAM, ZAPAMIĘTAM – OCHRONIĘ ZIEMIĘ

Zadanie „Poznam, zapamiętam – ochronię Ziemię” to program    ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20.539,66zł. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie, oddziałów przedszkolnych w Stawie i Wydrzynie, reprezentantów szkół Gminy Czarnożyły oraz społeczności lokalnej.

Jest to  kolejny etap poznawania rodzimej przyrody, zwłaszcza form jej ochrony w Polsce. Celem programu jest nabycie przez uczniów takiego myślenia o środowisku przyrodniczym i zachowania w życiu codziennym, które wspomoże ochronę przyrody i jej bezcenną wartość dla życia na Ziemi.

Efekt ekologiczny

Uuczniowie:

  • poznali chronione, unikatowe i wymierające gatunki zwierząt i roślin, ostoje dzikiej przyrody, miejsca w których ochroną objęte są całe ekosystemy;
  • poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą i świadomość ekologiczną;
  • mieli możliwość obserwowania zależności między środowiskiem, a człowiekiem, który jest częścią przyrody;
  • poznali bioróżnorodność ekosystemów, bogactwo fauny i flory oraz formy ochrony przyrody;
  • zrozumieli, że człowiek odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu równowagi w środowisku i może ją zaburzyć przez ekspansywne, nieprzemyślane działania.
  • nauczyli się zachowań przyjaznych naturze, które będą realizować w życiu codziennym.

Dla dzieci, które wzięły udział w konkursach, szkoła z pozyskanych funduszy zakupiła nagrody, m.in. książki, drobny sprzęt sportowy, pendrivy, słuchawki, przybory szkolne, gry dydaktyczne.